När slutar barn sova på dagen

När slutar barn sova på dagen

När barn slutar sova på dagen varierar mellan individer, men en allmän trend är att de flesta barn gradvis minskar eller upphör med dagssömn mellan 2 och 5 års ålder. En studie publicerad i “Sleep Medicine Reviews” av S. Staton markerar att mindre än 2,5% av barnen slutar vila innan 2 års ålder, medan 94% upphör att vila vid 5 års ålder. När barn är mellan 3 och 5 år gammal börjar de sova mindre på dagen, och vissa barn slutar sova på dagen tidigare än andra.

Faktorer som kan påverka detta mönster inkluderar barnets allmänna hälsa, aktivitetsnivå och individuella sömnbehov. Förändringar i dagssömnens mönster kan observeras genom att uppmärksamma tecken som senare insomning på kvällen och minskad sömnkvalitet. 

Att förstå denna övergång är viktigt för att stödja barnets utveckling och välbefinnande, och det finns olika metoder och riktlinjer som kan hjälpa till med en smidig övergång, som att gradvis minska naptiden och upprätta en konsekvent daglig rutin.

När slutar barn sova middag tabell

Innehållsförteckning

Vad är Dagssömn för Barn?

Dagssömn, eller att sova middag, är en fundamental del av barns rutin, särskilt i åldrarna 0–5 år. Detta är en tid då barnets kropp och hjärna växer snabbt, och sömn är nödvändig för att stödja denna utveckling. Enligt studien publicerad i “Archives of Disease in Childhood” av K. Thorpe, spelar napping en betydande roll i barns kognitiva och beteendemässiga utveckling. Dessutom kan det påverka andra hälsoutfall som vikt och olycksrisk.

 

Skillnaden mellan dagssömn och nattsömn hos barn ligger i deras olika funktioner och fördelar. Dagssömn bidrar till att förbättra barnets humör, ökar deras inlärningsförmåga och hjälper dem att bearbeta nya erfarenheter. Det är inte bara en tid för vila utan en viktig fas som hjälper barnet att växa och utvecklas.

Varför Behöver Barn Sova på Dagen?

Biologiska och psykologiska skäl förklarar varför barn behöver sova middag. Studien av Jennifer L Vriend i “Maturitas” belyser att även små mängder sömnbrist kan påverka barnets dagliga funktion, inklusive deras kognitiva och emotionella funktion. Dagssömn är därför avgörande för att stödja dessa områden.

 

Dessutom bidrar dagssömn till barnets totala välbefinnande och utveckling genom att ge en paus som möjliggör återhämtning och förnyelse. Detta hjälper inte bara barnet att känna sig mer utvilat men också mer alert och redo att engagera sig i aktiviteter som främjar deras tillväxt och lärande.

När Börjar och Slutar Barn med att Sova Middag?

De flesta barn börjar sova middag i de tidiga månaderna och fortsätter denna rutin tills de når en viss ålder. Signalerna som indikerar att de är redo att sluta varierar men kan inkludera en senare insomning på natten och minskad sömnkvalitet. En viktig observation från K. Thorpes studie är att bortom 2 års ålder kan napping vara associerad med senare nattsömn och sämre sömnkvalitet. Detta kan leda till frågan: när slutar barn sova på dagen? 

Se tabell nedanför:

Åldersgrupp Total Sömnmängd per Dygn Antal Sovstunder (om applicerbart) Övriga Noteringar
0-3 månader 14-17 timmar Ytligt, ofta Nyfödda har splittrad sömn, vaknar för matning, ingen dag/natt-rytm.
3-6 månader 12-15 timmar 4 stunder Dygnsrytm börjar, nattsömn ökar, utvecklingsfaser kan störa sömnen.
6-8 månader 12-15 timmar 3 stunder Snabba sömnförändringar, 3 dagliga sovstunder rekommenderade.
8-12 månader 12-15 timmar 2 stunder Stabil total sömntid, övergång till 2 dagliga sovstunder.
1-2 år 11-14 timmar 1 stund (vid 1,5-2 år) Separationsbekymmer kan uppstå, övergång till 1 dagvila.
3-6 år 10-13 timmar (3-5 år), 11-12 timmar (3-6 år) Dagvila fasas ut Dagvila minskar, anpassa efter behov, uppmärksamma trötthetstecken.

För att hjälpa barn i övergången från att behöva dagssömn till att klara sig utan finns det olika metoder och riktlinjer. Det inkluderar att gradvis minska naptid, skapa en konsekvent daglig rutin och försäkra sig om att barnet får tillräckligt med aktivitet och stimulans under dagen. Detta kan stödja en smidig övergång och säkerställa att barnets sömnbehov fortsätter att uppfyllas.

Genom att förstå betydelsen och dynamiken i dagssömn hos barn kan föräldrar och vårdgivare stödja deras utveckling på ett effektivt sätt. Sömnen fungerar som en grundläggande byggsten i barnets tillväxt och bidrar till deras allmänna välmående. Detta leder oss till att överväga hur sömn påverkar barnets övergripande utveckling, som kommer att utforskas vidare i nästa avsnitt.

Hur påverkar Sömnen Barnets Utveckling?

Både natt- och dagssömn är avgörande för barnets fysiska, mentala och emotionella utveckling. Enligt studien “Neuron” av Jennifer L Vriend, spelar sömn en viktig roll i hjärnans utveckling och synaptisk omorganisering. Sömnen hjälper till med att förbättra kognitiva funktioner, minne och inlärningsförmåga. Den påverkar också barnets humör och emotionella balans.

 

Otillräcklig eller överdriven sömn kan leda till olika risker och nackdelar. Det kan orsaka koncentrationsproblem, beteendeproblem och till och med fysiska hälsoproblem som fetma. För att undvika dessa problem, bör sömnens kvalitet och kvantitet regleras genom rutiner och hälsosamma vanor som att skapa en lugnande sovmiljö och undvika stimulerande aktiviteter innan läggdags.

Hur Mycket Sover en Nyfödd?

En nyfödd behöver dagligen mellan 14 och 17 timmar sömn, och denna sömn är uppdelad utan tydlig dag/natt-rytm. Nyfödda sover ytligt och vaknar ofta för matning, som regel efter 1-2 timmars vaken tid. Detta är i linje med studien från British Medical Journal av T. Jaffa, som påpekar att spädbarn sover i korta perioder och successivt justerar sin sömn till längre nattetid.

 

Faktorer som kan påverka en nyfödds sömnbehov och -mönster inkluderar bland annat matningsmönster, hälsotillstånd och omgivning. Varje barn är unikt, och föräldrar kan behöva anpassa rutiner och metoder för att möta sitt barns individuella behov.

Sömnschema för Barn i Olika Åldrar

Ett typiskt sömnschema för barn varierar över olika åldersgrupper. För barn mellan 0 och 3 månader är total sömnmängd per dygn 14-17 timmar, med ytlig sömn och utan tydlig dag/natt-rytm. Vid åldern 3-6 månader justeras dygnsrytmen, och sömnen blir 12-15 timmar med 4 stunder. Åldersgruppen 1-2 år kräver 11-14 timmar med en dagvila, och vid 3-6 år är sömnmängden 10-13 timmar, med dagvila som fasas ut.

 

Ett anpassat sömnschema är viktigt för att främja hälsosam tillväxt och utveckling. Föräldrar och vårdgivare kan anpassa sömnscheman genom att observera barnets unika behov, inkludera lugnande kvällsrutiner och se till att sovmiljön är bekväm och stödjande. Övertrötthet eller speciella behov som tandsprickning och separationsångest kan kräva ytterligare justeringar och förståelse från föräldrarnas sida.

 

Genom att förstå och följa dessa riktlinjer kan föräldrar skapa en stabil och hälsosam sömngrund för sina barn, vilket stöder en optimal fysisk, mental och emotionell tillväxt.

Hur Får Man Barnet att Sluta Sova på Dagen?

Att avvänja ett barn från dagssömn är en process som kräver tålamod och förståelse för barnets behov. Metoder och strategier inkluderar att gradvis minska längden på tuppluren, använda fasta rutiner och skapa en lugnande sovmiljö. Det är också viktigt att uppmuntra barnet till aktiva lekar och engagemang som kan underlätta övergången.

 

Rätt tidpunkt för att börja fasa ut dagssömn varierar, men studier, som den utförd av K. Thorpe, visar att barn över 2 år oftast börjar behöva mindre sömn under dagen. Varningssignaler att vara uppmärksam på kan inkludera svårigheter att somna på natten eller en tydlig minskning av behovet av sömn under dagen.

Tecken och Signalering: När Är Ditt Barn Redo att Sluta Sova på Dagen?

Vanliga tecken som indikerar att ett barn är redo att sluta sova på dagen inkluderar:

 • Svårt att somna under vilan.
 • Vaknar tidigt på morgonen.
 • Barnet sover inte alls under de schemalagda sovtiderna.
 • Inga tecken på trötthet under dagen.

 

För att undvika felaktiga tolkningar av dessa tecken och vanliga misstag bör föräldrar vara medvetna om faktorer som:

 • Felaktig tajming av sömn.
 • Övertrötthet.
 • Ignorerar individuella behov.

Vanliga Metoder och Tips

De mest effektiva och säkra metoderna för att avvänja barn från dagssömn baseras på ålder och behov, inklusive en gradvis minskning av sovtid och en konsekvent daglig rutin. Resurser som sömnrådgivare eller pedagogiska böcker och guider kan vara till stor hjälp för föräldrar som navigerar genom denna övergångsfas.

Är det Skadligt att Avvänja Dagssömnen för Tidigt?

Att avvänja ett barn från att sova middag för tidigt kan leda till potentiella risker och biverkningar, som irritation, beteendeproblem och till och med påverkan på kognitiv utveckling, som framhävs i studien av E. Touchette. Det är därför viktigt att föräldrar erkänner och förstår sitt barns unika sömnbehov och agerar därefter. En för tidig avvänjning kan även leda till fysiska problem som övertrötthet, vilket kan ha negativa konsekvenser för barnets övergripande välbefinnande. Att samråda med en barnläkare eller sömnexpert kan hjälpa till att känna igen och undvika dessa fallgropar.

 

Genom att följa dessa riktlinjer och förståelse för barnets individuella behov, kan föräldrar framgångsrikt navigera genom denna viktiga övergångsfas i barnets utveckling.

Vad Säger Experter om Barn och Dagssömn?

Studien “Sleep medicine reviews” av K. Thorpe ger en viktig inblick i hur dagssömn påverkar barns utveckling och hälsa. Forskningen har fokuserat på barn i åldern 0–5 år och granskat 26 artiklar, även om de har varit av varierande kvalitet och alla har observationsdesign (GRADE-låg). Resultaten av studien visar att sambandet mellan att sova middag och senare nattlig sömnstart, kortare varaktighet och sämre kvalitet på nattsömnen är mest konsekvent. Bevisen för detta samband är starkast efter 2 års ålder.

 

De övriga resultaten rörande kognition, beteende och hälsa var inkonsekventa, troligtvis på grund av variation i ålder och barnens vanliga sömnvanor. En begränsning i studien var att de flesta inte inhämtade information om barnens vanliga sömnvanor eller sammanhanget för dagssömnen, och många var beroende av föräldrauppgifter snarare än direkt observation eller fysiologisk mätning av sömnbeteendet.

 

Slutsatsen från denna forskning indikerar att efter 2 års ålder är sova middag förknippat med senare nattlig sömnstart och både reducerad sömnkvalitet och varaktighet. Bevisen rörande beteende, hälsa och kognition är mindre säkra, vilket pekar på ett behov av mer systematiska studier med starkare design. För barn i förskoleåldern som presenterar sömnproblem bör kliniker undersöka sömnmönstret, inklusive mönstret för att sova middag.

 

Det finns ingen kontrovers eller stora skillnader i åsikter inom detta område, men föräldrar kan tolka denna information genom att förstå att dagssömn är en viktig del av ett barns utveckling, särskilt under de första två åren. Efter denna period kan det vara lämpligt att överväga barnets individuella behov och sömnmönster, och om nödvändigt diskutera med en vårdgivare för att fastställa den bästa rutinen för barnet. När det gäller barnsängar och sömnkvalitet kan föräldrar också titta på hur dessa faktorer kan påverka barnets övergripande sömnvanor och hälsa.

Barnsängar och Sömnkvalitet

Valet av barnsäng spelar en nyckelroll i ett barns natt- och dagssömn. Det måste ge rätt stöd och komfort för barnet, vilket kan påverka både kvaliteten och kvantiteten på sömnen. Faktorer som bör beaktas vid val inkluderar sängens storlek, fasthet, material och säkerhetsfunktioner. Föräldrar bör också tänka på barnets ålder och unika behov.

 

De senaste trenderna och rekommendationerna när det gäller barnsängar för olika åldrar inkluderar användning av hypoallergena material, justerbara sängbotten för att stödja olika utvecklingsstadier, och inbyggda säkerhetsfunktioner som förhindrar att barnet faller ur sängen. Det finns också en ökad medvetenhet om vikten av att välja sängar som stöder en hälsosam hållning och ger en god natts sömn.

Välja Rätt Barnsäng för God Natt- och Dagssömn

När man väljer en barnsäng som stöder både natt- och dagssömn, bör kriterierna och funktionerna som övervägs inkludera sängens design, komfortnivå, hållbarhet och säkerhetsstandarder. Det är viktigt att sängen passar barnets storlek och vikt, och att materialen är av hög kvalitet och fria från skadliga kemikalier.

 

Föräldrar kan anpassa barnsängen för att passa deras barns unika behov och preferenser genom att välja rätt madrass, kudde och sängkläder. Flexibla lösningar som växer med barnet, såsom konvertibla sängar, kan också vara ett klokt val för långsiktig användning.

Bäst i Test: Barnsängar för Olika Åldrar

I vår omfattande undersökning har vi gjort ett bäst i test barnsäng där vi har jämfört olika modeller och märken för att hitta de som ger bäst komfort, säkerhet, hållbarhet och prisvärdhet. De barnsängar som inkluderar innovativa funktioner som främjar god sömnhygien och passar barnets utvecklingsbehov har rankats högt. 

Föräldrar kan göra ett informerat val baserat på vårt test och andra oberoende konsumentrecensioner, och genom att överväga deras barns specifika behov och preferenser. 

Att besöka butiker för att känna och se produkten i verkligheten, och om möjligt, prata med experter inom området, ger en mer heltäckande förståelse och hjälper föräldrar att göra det bästa valet för deras barns unika sömnbehov.

Tips för att Göra Sovrummet Sömnvänligt för Barnet

Att göra ett barns sovrum sömnvänligt handlar inte bara om att välja rätt säng, utan också om att skapa en miljö som främjar lugn och avkoppling. Här är några design- och inredningstips som kan hjälpa:

 • Belysning: Använd mjuk och dämpad belysning i sovrummet. Nattlampor med ett svagt sken kan ge en mysig atmosfär utan att vara för ljusa. Undvik stark och blått ljus, eftersom det kan störa barnets naturliga sömncykel.
 • Färg: Välj lugnande färger som blå, gröna eller neutrala toner. Dessa färger har en lugnande effekt och kan hjälpa barnet att koppla av inför natten.
 • Möblering: Placera sängen på en lugn plats i rummet, helst bort från fönster och dörrar där ljud och ljus kan störa. Använd bekväma och sömnvänliga material som känns mjuka mot huden.
 • Rumsdekor: Inkludera objekt som är avkopplande och trivsamma för barnet, som mjuka kuddar, gosedjur eller väggdekorationer med lugnande motiv.
 • Rutiner: Skapa en kvällsrutin som inkluderar lugnande aktiviteter som läsning eller lugn musik. Denna rutin kan hjälpa barnet att associera sovrummet med sömn.
 • Fri från elektronik: Håll TV-apparater, datorer och andra elektroniska enheter borta från sovrummet. Dessa kan stimulera hjärnan och göra det svårare för barnet att somna.
 • Temperatur: Håll en behaglig temperatur i sovrummet, eftersom både för kallt och för varmt kan störa sömnen.

 

Genom att använda dessa design- och inredningstips kan föräldrar skapa en miljö som är inbjudande och främjar en god sömn. Varje barn är unikt, så det kan vara värt att experimentera med olika idéer och se vad som fungerar bäst för ditt barn. Det viktigaste är att sovrummet känns som en trygg och tröstande plats där barnet kan koppla av och sova gott.

Hantering av Sömnproblem hos Barn

De vanligaste sömnproblemen som barn stöter på inkluderar mardrömmar, nattskräck, sömngång och svårigheter att somna eller sova genom natten. Dessa problem kan vara störande både för barnet och hela familjen.

Föräldrar och vårdgivare kan hantera dessa problem genom att skapa en lugnande sömnmiljö. Det kan inkludera fasta sovrutiner, en bekväm sömnplats, användning av nattljus och lugnande musik. Vid mer allvarliga fall av sömnproblem som att gå i sömnen kan professionell hjälp vara nödvändig.

En studie i “Sleep Medicine Reviews” av E. Touchette påpekar att dyssomnias är vanligt underdiagnostiserade i tidig ålder och att föräldrars beteende som hindrar barnets autonomi mot sömnperioder kan vara en grundläggande orsak. Därmed är förståelse för barnets sömnbehov och en hälsosam sömnmiljö avgörande.

Vanliga Misstag att Undvika vid Avvänjning från Dagssömn

När föräldrar försöker få sina barn att sluta sova på dagen, finns det flera misstag som ofta görs. Dessa inkluderar:

 • För snabb avvänjning: Plötslig eliminering av dagssömn kan skapa stress och övertrötthet.
 • Ignorerar barnets individuella behov: Inte alla barn är redo att sluta sova på dagen samtidigt.
 • Felaktig tajming av sömn: Som nämnts tidigare, att lägga barnet för tidigt eller för sent kan leda till problem.

 

För att undvika dessa misstag kan metoder och tekniker som gradvis minskning av sovtid, fasta rutiner, och att lyssna på barnets signaler vara effektiva. I den systematiska översikten gjord av K. Thorpe i “Archives of Disease in Childhood” framhävs att studier ofta är beroende av föräldrarapport snarare än direkta observationer, vilket understryker behovet av mer systematiska studier och starkare metoder. Detta pekar på att förståelse för varje barns unika behov och användning av professionella riktlinjer kan vara avgörande för framgången i avvänjningsprocessen.

Vanliga Frågor och Svar om Barn och Sömn

Barns sömn är ett komplext ämne som ofta leder till många frågor och missförstånd. Här är några av de vanligaste:

 

Behöver mitt barn verkligen sova middag? Ja, dagssömn är viktig, särskilt för yngre barn. Det hjälper till med deras fysiska och mentala utveckling. Efter 2 års ålder kan behovet variera.

 

Varför vaknar mitt barn mitt i natten? Det finns många möjliga orsaker, inklusive mardrömmar, sömnmönster och hälsotillstånd. En konsekvent kvällsrutin och ett sömnvänligt sovrum kan hjälpa.

 

När ska mitt barn sluta sova middag? Detta varierar från barn till barn. En del kan sluta sova middag vid 2–3 års ålder, medan andra kan fortsätta längre.

 

Hur mycket sömn behöver mitt barn? Det varierar beroende på ålder. Spädbarn behöver upp till 16 timmar, medan förskolebarn vanligtvis behöver 10–13 timmar per dag inklusive dagssömn.

 

Föräldrar kan finna tillförlitlig och aktuell information genom att konsultera medicinska webbplatser, prata med barnläkare eller söka efter vetenskapliga studier och artiklar. Det är också viktigt att anpassa råd och information till barnets unika behov och utvecklingsstadie.

Hur påverkar Dagssömnen Barnets Humör och Hälsa?

Dagssömn spelar en avgörande roll i ett barns humör, beteende och allmänna hälsa. Här är några sätt på vilka det påverkar:

 1. Humör: Tillräcklig dagssömn kan bidra till ett mer balanserat och glatt humör, medan brist på sömn kan leda till irritabilitet och humörsvängningar.
 2. Beteende: Reglerad dagssömn stödjer bättre beteende och koncentrationsförmåga, medan brist kan leda till hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem.
 3. Hälsa: Dagssömn främjar fysisk tillväxt och immunförsvar. Det hjälper också till med mental utveckling och inlärning.
 4. Rutin och Konsistens: En konsekvent rutin för dagssömn hjälper till att reglera barnets inre klocka och stödjer bättre nattlig sömn.

 

Att förstå och uppmärksamma dagssömnen är viktigt för att stödja ett barns övergripande välbefinnande. Genom att etablera en regelbunden rutin och vara uppmärksam på barnets unika behov kan föräldrar skapa en positiv och hälsosam sömnupplevelse för sitt barn.

Att hjälpa ett barn att sluta sova på dagen är en övergång som kan kräva en del takt och omtanke. Det finns ingen “en-storlek-passar-alla”-lösning, men här är några specialrutiner och metoder som kan vara effektiva:

 

 1. Gradvis Minskning: Börja med att gradvis minska tiden för dagssömn. Om barnet vanligtvis sover en timme, prova att förkorta det till 45 minuter och fortsätt minska tills sömnen fasas ut.
 2. Konsekvent Schema: Håll fast vid en konsekvent vakenhetstid och sängtid, även under helgerna. Detta kan hjälpa barnets inre klocka att anpassa sig till en ny rutin.
 3. Aktiva Eftermiddagar: Planera aktiva och engagerande aktiviteter under den tid då barnet vanligtvis skulle sova middag. Detta kan hjälpa till att distrahera från trötthet.
 4. Tidig Sängtid: Om barnet inte längre sover middag kan en tidigare sängtid vara nödvändig för att säkerställa tillräcklig nattsömn.
 5. Kommunikation: Förklara förändringen för barnet om de är tillräckligt gamla för att förstå. Att involvera dem i processen kan göra övergången smidigare.
 6. Observera Tecken på Trötthet: Var uppmärksam på barnets signaler. Om de är mycket trötta, kan en kort tupplur fortfarande vara nödvändig ibland.
 7. Flexibilitet: Var beredd att anpassa dig och vara flexibel. Varje barn är unikt, och det som fungerar för ett barn kanske inte fungerar för ett annat.

 

Föräldrar kan skräddarsy dessa rutiner för sitt barns unika situation och behov genom att vara lyhörda och anpassningsbara. Det kan vara hjälpsamt att diskutera med en barnläkare eller sömnspecialist om det finns särskilda bekymmer eller utmaningar.

Övergången från att sova middag till att inte göra det är en naturlig del av utvecklingen, men den kräver tid och tålamod. Genom att närma sig denna övergång med omsorg och förståelse kan föräldrar stödja sitt barn i denna viktiga fas av tillväxt och utveckling.

Dela denna artikel:
Alla hjärtansdag rea Emma sängar

upp till 55% rabatt

Just nu får du även 5% EXTRA rabatt med koden: adrecord5